การตรวจสอบ version ของ Internet Explorer

การตรวจสอบ version ของ Internet Explorer

การตรวจสอบ version ของ Internet Explorer เปิดหน้าจอ Internet Explorer ทำการดับเบิลคลิ้กไอคอน Internet Explorer จากหน้าจอ Desktop

IE Icon

หรือเปิดจาก Start / programs / Internet Explorer ก็จะเข้ามาสู่หน้าจอของ Internet Explorer

Menu

IE Browser

เลือก Help ที่ Menu bar

เลือก About Internet Explorer

จะปรากฏดังรูป

About IE

แนะนำให้ใช้ได้ตั้งแต่ version 5.0 SP 1 ขึ้นไป